1. Postanowienia ogólne

• Kartę lojalnościową może otrzymać, każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

• celem Kart lojalnościowych jest nagradzanie stałych klientów zabiegiem z 40% zniżką w salonie Dotyk Natury Day Spa

• regulamin obowiązuje organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

2. Karta lojalnościowa Dotyk Natury Day Spa

• Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę lojalnościową Dotyk Natury Day Spa z indywidualnym numerem porządkowym.

• Karta lojalnościowa uzyskuje ważność w momencie wypełnienia formularza danych osobowych w salonie Dotyk Natury Day Spa oraz podbicia pierwszej pieczątki

• Uczestnik gromadzi pieczątki poprzez okazanie Karty w Salonie przed dokonaniem zakupu.

• Pieczątki są przyznawane za kwotę 60zł w ramach jednej wizyty, bądź też zakupu vouchera upominkowego - tylko za pełnopłatne zabiegi.

• Za zakupione usługi w ramach karnetów, pakietów, promocji lub zniżek czy rabatów nie są przyznawane pieczątki.

• Karta lojalnościowa ważna jest bezterminowo.

• Karta lojalnościowa ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.

• Pieczątki uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu nie podlegają wymianie na gotówkę, nie mogą być wykorzystane na zabiegi i pakiety promocyjne oraz łączone z inną formą bonu (np. voucherem, kartą innej osoby)

• po uzbieraniu 12 pieczątek nabywasz prawo do skorzystania z dowolnego, jednorazowego, pełnopłatnego (nie objętego żadną promocją, karnetem ani pakietem) zabiegu z 40% rabatem. 

3. Zakończenie Programu

• Salon Dotyk Natury Day Spa zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie jego trwania. W takim przypadku organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w Salonie. Dodatkowo, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik otrzyma odpowiednią informację pocztą elektroniczną jeśli w formularzu Uczestnika znajdują się stosowne dane.

• W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych pieczątek na korzyści dostępne na podstawie niniejszego regulaminu, na określonych w nim zasadach.

• Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do organizatora.

4. Zmiana Regulaminu Programu

• Salon Dotyk Natury Day Spa uprawniony jest do wprowadzania zmian do regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.

• Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadość uczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w regulaminie.

9. Ochrona Danych Osobowych

• w Formularzu Danych osobowych Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Polityce ochrony Danych osobowych Programu.

10. Akceptacja i realizacja Regulaminu

• niniejszy regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika wraz z pobraniem karty lojalnościowej 

• organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać ze zgromadzonych Pieczątek